Gomes, C. C., Garcia, B. G., Gomez, R. S., Freitas, J. B., & Mesquita, R. A. (2016). A clinical case of peripheral ameloblastoma. Brazilian Journal of Oral Sciences, 6(21), 1364–1366. https://doi.org/10.20396/bjos.v6i21.8642992