Banner Portal
O DEPORTE ESPECTÁCULO COMO ELEMENTO CIVILIZADOR DENDE A PERSPECTIVA DOS ESPECTADORES DEPORTIVOS: UNHA ANÁLISE DENDE A FILOSOFÍA DA “NONVIOLENCIA” E A TEORÍA DOS ÁMBITOS INTERCONDICIONANTES
PDF

Como Citar

GONZÁLEZ, Maria José Mosquera. O DEPORTE ESPECTÁCULO COMO ELEMENTO CIVILIZADOR DENDE A PERSPECTIVA DOS ESPECTADORES DEPORTIVOS: UNHA ANÁLISE DENDE A FILOSOFÍA DA “NONVIOLENCIA” E A TEORÍA DOS ÁMBITOS INTERCONDICIONANTES. Conexões, Campinas, SP, n. 4, p. 117–128, 2008. DOI: 10.20396/conex.v0i4.8638067. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8638067. Acesso em: 16 jul. 2024.

Resumo


O obxectivo da presente intervención é analiza-lo deporte espectáculo como elemento civilizador, entendendo por esta expresión a transmisión de valores, actitudes e conductas contrarias á violencia: respeto ás persoas, autoconfianza, libertade de expresión, disfrute do tempo de ocio sin amenazas, tolerancia, non violencia, en definitiva, posibilidades de desenrolo integral das persoas. Os criterios de análise serán dous: a Teoría dos Ämbitos Intercondicionantes sobre á explicación da aparición de comportamentos violentos nos espectadores deportivos, xurdida a partir da revisión bibliográfica e os datos empíricos recollidos no Estadio de Riazor (A Coruña), e a filosofía da “Nonviolencia”, retomada das corrientes educativas da Educación para a Paz.

Palabras Claves:

Deporte espectaculo; teoría dos ámbitos intercondicionantes; filosofía da nonviolencia.

Abstract

The objective of the present research is to analyze the sport show as a civilization element, understanding this expression as the transmission of values, attitudes and contrary conducts the violence: I respect the people, solemnity-trust, freedom of expression, enjoyment of time of leisure without threats, tolerance, non violence and, in definitive, possibilities of the people's integral development. The analysis criteria will be two: a the Theory of the ambits "intercondicionantes" about the explanation of the appearance of violent behaviors in the sport spectators, appeared starting from the bibliographical revision and of data empiric picked up in the State of Riazor (Coruña), and the philosophy of the no-violence ", retaking of the educational currents of the Education for Paz.

Key-Words:

Sport show; theory of the ambits "intercondicionantes"; philosophy of the no-violence.
https://doi.org/10.20396/conex.v0i4.8638067
PDF

O periódico Conexões: Educação Física, Esporte e Saúde utiliza a licença do Creative Commons (CC), preservando assim, a integridade dos artigos em ambiente de acesso aberto.

Downloads

Não há dados estatísticos.